Strefa Pacjenta

DLA FIRM

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo –
Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej
15/19 we Wrocławiu 53-146 (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes
Zarządu, tel.:  71 799 46 41, adres e-mail: biuro@aavita.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@aavita.pl lub adres pocztowy podany wyżej.
3. Pani / Pana dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres mailowy,
informacje
o stanie zdrowia) przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi
w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) oraz innych chorób
zakaźnych i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące
podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych;
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; dane nie podlegają profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu
zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-2019). Po
tym okresie, jeśli przepisy nie stanowią inaczej, ankiety zostaną zniszczone.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli
Zgadzam się na przetwarzanie przez AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu 53-146 danych
osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie
rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu 53-146
(dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  71 799 46 41, adres e-
mail: biuro@aavita.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych – p. Wiolettą Ottenbreit, adres e-mail: iodo@aavita.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
b. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów, nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane
są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt.3, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym tzn. jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy
z Administratorem. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne. W
pozostałych przypadkach podanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.

11. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo –
Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej
15/19 we Wrocławiu 53-146 (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes
Zarządu, tel.:  71 799 46 41, adres e-mail: biuro@aavita.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych – p. Wiolettą Ottenbreit, adres e-mail: iodo@aavita.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej oraz zabezpieczenia mienia. Podstawą przetwarzania danych jest art.
111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie
AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych
w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest
brak uprawnienia do przebywania na terenie AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia
Leczniczo – Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu
nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie trzech miesięcy zapis jest automatycznie
nadpisywany.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu 53-146
(dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  71 799 46 41, adres e-
mail: biuro@aavita.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych
p. Wiolettą Ottenbreit, adres e-mail: iodo@aavita.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody,
b. wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
c. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji
oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b),
c) i f) RODO.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów, nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane
są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Mają Państwa prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani
do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
11. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu 53-146
(dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  71 799 46 41, adres e-
mail: biuro@aavita.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych
p. Wiolettą Ottenbreit, adres e-mail: iodo@aavita.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody,
b. wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
c. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji
oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b),
c) i f) RODO.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów, nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane
są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane.
5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Mają Państwa prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani
do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
11. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Umów się na konsultacje ze specjalistą

Zadzwoń do nas

Umów się na konsultacje ze specjalistą

Zadzwoń do nas

wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych zgodnie z polityką prywatności
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach i promocjach
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

wypełnij formularz kontaktowy

Medycyna Pracy

medycynapracy@aavita.pl

rejestracja@aavita.pl

rejestracja@aavita.pl

badania diagnostyczne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu 53-146
(dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Prezes Zarządu, tel.:  71 799 46 41, adres e-
mail: biuro@aavita.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych– p. Wiolettą Ottenbreit, adres e-mail: iodo@aavita.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na
które Pani/Pan wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane
są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza
dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczególnych przepisach
prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy
o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania
danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że
inne przepisy stanowią inaczej.
11. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1
ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpił zgon,
 dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej
składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu,
 zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano
zdjęcie,
 skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem
skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu
niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał
skierowanie,
 dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie
przechowywana przez okres 22 lat.
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej Medycyny Pracy, będą przetwarzane zgodnie
z wymogami §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji
medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych
dokumentów tj. :
 okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy wynosi 20 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do
pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne 3 lub 4
grupy zagrożenia, które mogą być przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydawanych na
podstawie art. 222 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – 40 lat po ustaniu
narażenia.
 w państwowych i samorządowych jednostkach służby medycyny pracy, po upływie okresów, o
których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną służby medycyny pracy,
będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust.
2 i 2b tej ustawy.

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

ODO

Konsultacje medyczne

Poznaj naszą ofertę

Zadzwoń do nas

CZWARTEK

ŚRODA

WTOREK

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

rejestracja@aavita.pl

+ 48 71 361 80 28

53-146 Wrocław

ul. Racławicka 15/19

AAVITA Sp z o.o.

PONIEDZIAŁEK

GODZINY OTWARCIA

NA SKRÓTY

Copyright 2023, AAVITA Sp. z o.o.

Regulaminy - Teleporady

Privacy Policy

PIĄTEK

Jak nas znaleźć ?           

wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych zgodnie z polityką prywatności
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach i promocjach
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dołącz do kawałka naszego świata i otrzymuj ciekawe informacje o nowościach i ważnych informacjach. Bądź z nami w kontakcie, aby nic ważnego Cię nie ominęło.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER