Strefa Pacjenta

DLA FIRM

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Umów się na konsultacje ze specjalistą

Zadzwoń do nas

Umów się na konsultacje ze specjalistą

Zadzwoń do nas

wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych zgodnie z polityką prywatności
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach i promocjach
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

wypełnij formularz kontaktowy

Medycyna Pracy

medycynapracy@aavita.pl

rejestracja@aavita.pl

rejestracja@aavita.pl

badania diagnostyczne

1. Wstęp
Procedura została opracowana i jest stosowana w AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia
Leczniczo-Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dalej zwana AAVITA Sp. z o.o.
na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r., w sprawie standardu
organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1194)
2. Wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące
teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 z dnia 14.08.2020 r.
3. Strony internetowej Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl (w zakresie instrukcji
rozwiązań e-zdrowie.)

 

2. Kwestie organizacyjne
1. Każde świadczenie zdrowotne, udzielane w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub na
odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych, jest udzielane po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym.
2. Preferowaną metodą umówienia się na świadczenie zdrowotne jest droga telefoniczna.
3. Poradnia zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego poprzez udostępnienie
dwóch linii telefonicznych i skrzynki mailowej. Numery telefonów oraz adres mailowy są
udostępnione na zewnątrz poradni, na tablicy wewnętrznej oraz na stronie internetowej.
4. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenia jest osobą przygotowaną do rozpoznania
i zweryfikowania potrzeby zdrowotnej – zgłoszenia przyjmuje pielęgniarka, położna lub
lekarz.
5. Pracownik poradni przyjmujący zgłoszenia ma za zadanie ustalić potrzebę zdrowotną,
weryfikować możliwość udzielenia świadczenia w poradni, ocenić pilność jej realizacji,
wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu poradni,
poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbędzie się teleporada.
6. Teleporady udzielane są przez lekarza, pielęgniarkę i położną, w zakresie ich kompetencji.
7. Teleporada jest realizowana:
 nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się
pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo
 w późniejszym niż określony w tiret pierwszym terminie ustalonym w
porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

8. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta,
ustala czy teleporada jest wystarczająca do rozwiązania aktualnego problemu zdrowotnego,
czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie.
2.1. Sposób realizacji obowiązku informowania  w jednostce na temat standardów
teleporady POZ

1. Teleporada  jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na
odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni
kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania
świadczeń zdrowotnych przez AAVITA Sp. z o.o. 
2. Teleporady w AAVITA Sp. z o. o udzielane są przy użyciu bezpośredniego (lekarz – pacjent)
systemu łączności telefonicznej.
3. Termin teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika Przychodni
(rejestratorkę medyczną) podczas rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent podaje numer
telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu wykonania świadczenia.
4. W przypadku telefonicznego braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, lekarz
wykona jeszcze 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie
krótszych niż 5 minut. Gdy nie uzyska kontaktu z pacjentem teleporada będzie anulowana.
5. W przypadku, gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne
nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady lekarz poinformuje pacjenta
o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie,
ustalając z pacjentem termin wizyty w AAVITA Sp. z o.o.
6. Informacja ta umieszczona jest na:
a) tablicy informacyjnej w miejscu udzielania świadczeń usytuowanej w poczekalni AAVITA
Sp. z o.o.,
b) na stronie internetowej AAVITA Sp. z o.o.,
c) na żądanie pacjenta telefonicznie.
2.2. Informowanie NFZ o numerze telefonu służącego do teleporad POZ
W przypadku udzielania teleporad w ramach POZ telefonicznie, informację o numerach
telefonów wykorzystywanych do tego celu przekazuje się do Narodowego Funduszu
Zdrowia, lista numerów wykorzystywanych do udzielania teleporad w ramach POZ
wymieniona jest poniżej:
Kontakt w sprawie Numer telefonu

kontaktowego

Godziny dostępności

e-recepty 71 71 361 80 28 Poniedziałek-piątek
7.30 – 18.00
e-skierowania 71 71 361 80 28 Poniedziałek-piątek
7.30 – 18.00

e-zlecenia na wyroby
medyczne

71 71 361 80 28 Poniedziałek-piątek
7.30 – 18.00
zlecenie badań 71 71 361 80 28 Poniedziałek-piątek
7.30 – 18.00

2.3. Informowanie NFZ o udzielonej teleporadzie
Przychodnia przekazuje do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
informacji o udzielonej poradzie przy użyciu systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności, w sposób wskazany w szczegółowych warunkach umów
określonych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Procedura udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w AAVITA Sp. z o. o. Lekarska
Przychodnia Leczniczo –Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1285, z późn. zm.

 

3. Ustalenie tożsamości pacjenta
Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, ma obowiązek ustalenia tożsamości
pacjenta na podstawie danych:
1. Danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, w szczególności
nr PESEL (np. 4 ostatnie liczby).
2. Okazania przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość (w formie
wideoporady).
3. Wykorzystania IKP.


4. Warunki udzielania teleporady w ramach POZ
1. Osoba udzielająca teleporady zobowiązana jest do dokonania stosownej adnotacji
w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady;
2. AAVITA Sp. z o.o. zobowiązana jest do takiego zorganizowania procesu udzielania
teleporad w ramach POZ, aby ich  przeprowadzenie następowało w warunkach
gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do
informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub
systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
3. Teleporadę należy przeprowadzić z dołożeniem wszelkiej staranności oraz zgodnie
z aktualną wiedzą medyczną.
4. Rozpoznanie stawiane podczas teleporady powinno wynikać z zebranego wywiadu
i dostępnej dokumentacji medycznej.
5. W ramach teleporady możliwe jest wystawienie dokumentów elektronicznych:
e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, e-ZLA oraz dokumentów wystawionych w formie
papierowej, do odbioru w rejestracji poradni.
6. W ramach teleporady pacjent otrzymuje informację o sposobie realizacji e-recepty,
e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenia na badania dodatkowe.
7. Wizyty bezpośrednie muszą być realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa,
związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2.
8. Świadczenie w formie teleporady/porady bezpośredniej musi być odnotowane
w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
9. Teleporady udzielane są w warunkach gwarantujących poufność, z zapewnieniem braku
dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności


5. Bezpieczna transmisja danych dokumentów elektronicznych.
W przypadku:
a) przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta,

b) w tym przekazywania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej,
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jednostka stosuje takie rozwiązania
techniczno-organizacyjne, które służą zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych
w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed
nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,
utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem,
polegające na tym, iż przekazywane dane / informacje są szyfrowane a hasła dostępowe do
danych / informacji przekazywane są odrębnym kanałem do upoważnionego odbiorcy, a sam
dostęp do przekazywanych danych / informacji ma wyłącznie upoważniony do tego personel
jednostki.
 
6.  Weryfikacja zasadności udzielania teleporady w ramach POZ
1. Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady w ramach POZ jest dokonanie, na
podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej
pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702), następujących czynności:
a) udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca
dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub
b) poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu
zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
2. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmujące
świadczenia udzielane:
a) w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację
świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
a. o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.3), tj. lekarz może,
bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji
leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację
zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia
pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej;
b. oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830),tj. pielęgniarka i położna,
o których mowa w art. 15a ust. 1, mogą, bez dokonania badania pacjenta,
wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie
na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby
medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym
w dokumentacji medycznej;
c. związanych z wydaniem zaświadczenia,
b) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
c) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany
objawów,

Procedura udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w AAVITA Sp. z o. o. Lekarska
Przychodnia Leczniczo –Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

d) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
e) dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w
wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania
fizykalnego,
f) z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b, tj. w formie
teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, których stan zdrowia jest
oceniany w sposób, o którym mowa w lit. a; oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego
opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 382 i 383)4) ,tj. 4. W sytuacji skierowania pacjenta do
odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1, udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie
odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu
zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w
warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji
oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej
trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa w zdaniu drugim, lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym
przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach
domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w
ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której
lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

 

7. Instrukcje korzystania z rozwiązań e-zdrowia.
1.1. Realizacja e-recepty

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę.
Jak otrzymać e-receptę
E-receptę możesz otrzymać w postaci:
 SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, lub/i
 e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie, albo
 powiadomienia/kodu w aplikacji mojeIKP
 wydruku informacyjnego.
Bezpłatny SMS lub e-mail dostaniesz z systemu e-zdrowie tylko wtedy, gdy zalogowałeś/aś się
na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie  www.pacjent.gov.pl  i uzupełniłeś/aś
w zakładce „Moje konto” nr telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Na tej
podstawie zrealizujesz e-receptę. 
Jeśli nie korzystasz z IKP, ale uruchomiłeś/aś w telefonie aplikację mojeIKP, to w niej zobaczysz
swoją e-receptę.
Jeśli nie korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta ani z aplikacji mojeIKP, lekarz przekaże Ci
wydruk informacyjny. Wydruk informacyjny możesz otrzymać zawsze na żądanie. 

 

Jak wykupić e-receptę
Żeby wykupić e-receptę, pokaż farmaceucie kod QR e-recepty w telefonie do zeskanowania lub
podyktuj jej 4-cyfrowy kod z SMS-a (wówczas musisz też podać numer PESEL).
Jeśli odebrałeś/aś e-receptę w aplikacji mojeIKP, daj farmaceucie jej kod QR do zeskanowania
(nie musisz podawać numeru PESEL).
Termin ważności e-recepty
Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby
e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.
E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:
 najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni
 e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.
Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni. E-recepty ważnej przez 30 dni po tym terminie już
nie zrealizujesz. Możesz taką e-receptę 30-dniową wykupić w późniejszym terminie tylko, jeśli
lekarz zaznaczy, że możesz zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w
przypadku leków na choroby przewlekłe.
Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od”), to czas na wykupienie e-recepty
rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to
na e-recepcie ją zobaczysz — od tego dnia możesz wykupić lek. 30 dni ważności e-recepty licz
od tej daty.
W przypadku leków na choroby przewlekłe lekarz może zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna
przez 365 dni — zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia. Jednak, mimo że e-
recepta jest wystawiona na 365 dni, lekarz może przepisać lek maksymalnie na 360 dni kuracji.
Ważne! Jeśli Twoja e-recepta ważna jest przez rok, i tak należy wykupić pierwsze opakowanie
nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli zrobisz to po 30 dniach, farmaceuta wyda ci
mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-
recepty albo od daty „realizacji od”.
Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziesz, farmaceuta już
nie będzie zmniejszał Ci ilości leku.
Jednorazowo możesz wykupić zapas leku na 180 dni; nie ma możliwości wykupienia leku
na 365 dni.
Jeżeli lekarz wystawił Ci e-receptę na 365 dni, upewnij się, że wypisał na niej, jak dawkować lek.
Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni musisz zrealizować w
ciągu 30 dni.
Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, kupujesz „na raty” to
zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece.
Czy można odebrać e-recetę za kogoś i w jaki sposób?
Jeśli ktoś Cię upoważni do swojego Internetowego Konta Pacjenta, możesz odbierać za niego e-
recepty. Dostaniesz je mailem lub SMS-em. Sprawdź,  jak upoważnić bliską osobę na IKP .
Można też kogoś upoważnić do dostępu do jego dokumentów medycznych poprzez aplikację
mojeIKP. Wówczas możesz w zainstalowanej aplikacji mojeIKP na swojej komórce przejść na
konto tej osoby i odbierać jej e-recepty, e-zwolnienia itp. Dowiedz się,  jak upoważnić bliską
osobę w aplikacji mojeIKP .

Procedura udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w AAVITA Sp. z o. o. Lekarska
Przychodnia Leczniczo –Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

1.2. Realizacja e-skierowania
E-skierowanie to elektroniczny dokument w postaci cyfrowej, dzięki któremu pacjent
może otrzymać skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala. E-skierowanie
umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu
wystawienia skierowania do momentu jego realizacji. 
Jak otrzymać e-skierowanie?
E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:
 SMS-a z 4 cyfrowym kodem
 e-maila z pdf-em
 wydruku informacyjnego e-skierowania
 w aplikacji mojeIKP.
E-skierowanie może być wystawione m.in. na:
 poradę u lekarza specjalisty w ramach NFZ, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
i psychiatrii
 leczenie szpitalne, za wyjątkiem leczenia szpitalnego psychiatrycznego
 badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej, także te, które są
finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 rezonans magnetyczny
 badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 echokardiograf płodu
 rehabilitację
 wybrane programy profilaktyczne, np. szczepienie przeciw COVID-19.
Nadal nie potrzebujesz skierowania w żadnej formie do:
 psychiatry
 ginekologa i położnika
 onkologa
 wenerologa
 dentysty.
W czasie pandemii  nie potrzebujesz też skierowania do psychologa.
Kiedy przebywasz w szpitalu i w czasie pobytu zostaniesz skierowany/a na badanie
specjalistyczne, nie będzie Ci potrzebne e-skierowanie.
Skierowanie w postaci papierowej dostaniesz na:
 leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 programy lekowe
 leczenie psychiatryczne.
Poza tym skierowanie może być wystawione w postaci papierowej, jeśli lekarz lub inna
uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):
 nie ma dostępu do systemu e-zdrowie, np. w przypadku awarii tego systemu, aplikacji
gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu, np. podczas wizyty domowej
 wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
 jest z innego państwa członkowskiego UE oraz tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela
świadczeń zdrowotnych w Polsce.

 

Jak zarejestrować e-skierowanie?

Na konsultację do lekarza specjalisty lub badanie możesz się zapisać:
 telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz PESEL
 osobiście - wówczas pokazujesz w rejestracji:
 e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go
zeskanować, i podajesz swój  PESEL
 e-skierowanie w aplikacji mojeIKP.
Uwaga, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne musisz zarejestrować w zakładzie rehabilitacji
w ciągu 30 dni.
Przychodnia wyznacza Ci termin przyjęcia. Jeśli nie może udzielić Ci porady w dniu zgłoszenia,
wpisuje Cię na prowadzoną listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki jest czas oczekiwania na wizytę do specjalisty bądź na zabieg,
sprawdź listę oczekujących w kolejce w  Informatorze o Terminach Leczenia .
Zawsze możesz wypisać się z listy oczekujących w jednej placówce i zapisać na listę
oczekujących w drugiej. Nie możesz natomiast zarejestrować skierowania w dwóch
przychodniach jednocześnie – w tej sytuacji przychodnia ma podstawy do skreślenia Cię
z listy oczekujących.

1.3. Realizacja e-zlecenia na wyroby medyczne
Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie,
laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp
insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny. Pacjentom przysługuje
refundacja wyrobów medycznych w ramach określonych limitów. Pacjent może
zdecydować, czy kupuje wyrób medyczny droższy niż te limity.
Jak otrzymać e-zlecenie na wyroby medyczne
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna,
fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione. Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie może potwierdzić:
 lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 dowolny oddział NFZ (gdy osoba wystawiająca zlecenie nie będzie miała w danym
momencie dostępu do Internetu lub usług informatycznych NFZ).
Podczas wizyty pacjenta osoba posiadająca uprawnienia do wystawia zlecenie potwierdza je za
pomocą platformy eZWM (elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne), drukuje, a następnie
autoryzuje pieczątką oraz podpisem. W przypadku posiadania przez pacjenta orzeczenia o
niepełnosprawności, należy jego dane przedłożyć osobie wystawiającej zlecenie. Zlecenie takie
może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

 

Jak zrealizować e-zlecenie?
Ze zleceniem pacjent bezpośrednio udaje się do punktu realizacji świadczeń: apteki lub sklepu
medycznego. Zlecenie może być także wystawione w ramach teleporady.
Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup
potrzebnego wyrobu medycznego. 
Wyroby medyczne należy zakupić w punktach, które mają zawartą umowę z NFZ na realizację
zaopatrzenia w wyroby medyczne. Nie obowiązuje rejonizacja, to pacjent decyduje, gdzie
zrealizuje zlecenie.

Procedura udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w AAVITA Sp. z o. o. Lekarska
Przychodnia Leczniczo –Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Termin ważności e-recepty
Zlecenie na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy. Niektóre
wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być
wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Można je wówczas zrealizować w częściach. Nie ma
możliwości realizacji zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

1.4. Realizacja zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub
obrazowych
Jak otrzymać zlecenie badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych?
1) Lekarz podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w Przychodni, po osobistym jego
zbadaniu lub za pośrednictwem Teleporady, jeśli pacjent wymaga wykonania
niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, wystawia
zlecenie na badania.
2) Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent
otrzymuje od lekarza podczas wizyty. W przypadku Teleporady zlecenie na wykonanie
badań dodatkowych będzie do odbioru przez pacjenta w Rejestracji Przychodni.
Jak zrealizować badania?
1) Pacjent wykonuje badania w naszej Przychodni na parterze lub w innym miejscu w
punkcie pobrań Synevo, która wykona zlecone badania diagnostyczne. Zlecone badania
są bezpłatne dla pacjenta.
2) Punkt pobrań w Przychodni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –
14:30. Nie obowiązuje rejestracja pacjentów. Pacjenci przyjmowani są w kolejności
przyjścia.
3) Pacjent w Punkcie pobrań przedstawia wydane przez lekarza zlecenie na wykonanie
badań laboratoryjnych.
4) Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych materiału pobranego przez Pracowników
Synevo, pacjent może otrzymać:
a. w Rejestracji Przychodni w formie wydruku papierowego od godziny 15 w dniu
pobrania materiału lub w innym terminie wskazanym w punkcie pobrań dla
badań wymagających dłuższej analizy,
b. lub bezpośrednio na wizycie u lekarza.
1.5. Realizacja możliwości założenia przez pacjenta internetowego konta pacjenta
IKP to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, szybko i bezpiecznie
sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego
upoważniła. Z aplikacji skorzystasz na komputerze, tablecie lub smarftonie z dostępem
do internetu.

 

Dlaczego warto korzystać z IKP?
Znajdziesz tu informacje o:


 receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały
zrealizowane częściowo
 dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz
 historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza
 pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia
 wystawionych skierowaniach na badania lub do sanatorium i stanie ich realizacji
 e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą
i macierzyństwem
 historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka
do 18 roku życia
 tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych
składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki.
Dzięki IKP możesz:
 zobaczyć e-receptę wystawioną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną — zarówno po
wizycie, jak i po konsultacji przez telefon — bez konieczności odbierania jej osobiście
w przychodni
 otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-
skierowaniach — by móc realizować e-recepty i e-skierowania z telefonem w ręku
 sprawdzić i pobrać otrzymane e-recepty e-skierowania
 upoważnić bliską osobę do dostępu do Twoich danych, załatwiania spraw w Twoim
imieniu (np. do odbioru e-recepty) 
 dowiedzieć się, gdzie możesz się leczyć
 wyrazić zgodę na określone świadczenia zdrowotne, np. inwazyjne zabiegi chirurgiczne
 wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
 udostępnić placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu swoje e-recepty i e-
skierowania, a aptece lub punktowi aptecznemu e-recepty i informacje o lekach
wykupionych na receptę.
Jak zalogować się do IKP?
Możesz użyć profilu zaufanego ( https://pacjent.gov.pl/krok-1-zaloz-profil-zaufany )
albo zalogować się używając dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu).
Logowanie do IKP następuje na stronie  www.pacjent.gov.p l
Masz pytania lub wątpliwości?
 Odwiedź stronę  pacjent.gov.pl  — dowiesz się między innymi, jak i gdzie zrealizujesz e-
receptę
 Skorzystaj z zakładki Pomoc dostępnej po zalogowaniu na IKP — znajdziesz tam krótką
instrukcję użytkownika
 Zadzwoń pod numer infolinii IKP — 19 457 (opłata zgodnie z taryfą operatora)

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

Teleporady - regulamin

Konsultacje medyczne

Poznaj naszą ofertę

Zadzwoń do nas

CZWARTEK

ŚRODA

WTOREK

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

rejestracja@aavita.pl

+ 48 71 361 80 28

53-146 Wrocław

ul. Racławicka 15/19

AAVITA Sp z o.o.

PONIEDZIAŁEK

GODZINY OTWARCIA

NA SKRÓTY

Copyright 2023, AAVITA Sp. z o.o.

Regulaminy - Teleporady

Privacy Policy

PIĄTEK

Jak nas znaleźć ?           

wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych zgodnie z polityką prywatności
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach i promocjach
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dołącz do kawałka naszego świata i otrzymuj ciekawe informacje o nowościach i ważnych informacjach. Bądź z nami w kontakcie, aby nic ważnego Cię nie ominęło.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER